Tin t?c m?i nh?t

-2019/09/21 15:59:37September 21 2019 21:13:02

T??ng Th? ky? Liên H??p Qu??c kêu go?i c??ng ???ng qu??c tê? a?p du?ng ha?nh ???ng kha?n ca?p ??ng pho? biê?n ???i khi? ha?u

Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 20/9, ta?i Tru? s?? Liên H??p Quô?c ?? Niu-oo?c

-2019/09/21 15:58:54September 21 2019 21:13:02

Trung Qu??c se? ?a?u t? quy m? va?o xay d??ng ma?ng l???i 5G riêng va?o n?m 2020

Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 20/9

-2019/09/21 15:57:57September 21 2019 21:13:02

Pho? Thu? t???ng TQ Ha?n Chi?nh tiê?p nha? la?nh ?a?o ca?c n???c ASEAN tham d?? H??i ch?? Triê?n la?m Trung Qu??c-ASEAN la?n th?? 16

Theo Tân Hoa xa?:Nga?y 20/9, ta?i Nam Ninh, Qua?ng Tây, U?y viên Bô? Chi?nh tri?

-2019/09/21 15:56:21September 21 2019 21:13:02

My? tuyên b?? th??c thi tr??ng pha?t m??t s?? th??c thê? cu?a I-ran trong ?o? co? Ngan ha?ng Trung ??ng I-ran

Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 20/9

-2019/09/21 15:55:05September 21 2019 21:13:02

Ngoa?i tr???ng I-ran: Ta?n c?ng quan s?? nh??m va?o I-ran se? da?n ?ê?n “chiê?n tranh toa?n diê?n”

Theo Tân Hoa xa?: ?a?i truyê?n hi?nh tin t??c I-ran nga?y 19/9 ??a tin

-2019/09/21 15:50:08September 21 2019 21:13:02

Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?iê?n ?a?m v??i qu??c v??ng A-ra?p Xê-u?t Salman

Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 20/9

-2019/09/21 15:49:32September 21 2019 21:13:02

Kiên tri? nguyên t??c “M??t n???c Trung Qu??c” la? nha?n th??c chung ph?? biê?n cu?a c??ng ???ng qu??c tê?

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nga?y 20/9, Ki-ri-ba-ti

-2019/09/21 15:48:55September 21 2019 21:13:02

Cu??c tham va?n ca?p Th?? tr???ng kinh tê?-th??ng ma?i Trung-My? ?a? diê?n ra ta?i Oa-sinh-t?n, My?

Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 19-20/9

-2019/09/20 17:53:30September 21 2019 21:13:02

Gi?i v? ??ch C? t? Th? gi?i n?m 2019 diê?n ra ta?i Pattaya Tha?i Lan

Gi?i v? ??ch C? t? Th? gi?i la?n na?y la? gia?i thi ?a?u gia?nh ve? d?? Thê? va?n h??i T?-ky-? n?m 2020, ?a? thu hu?t l??c si? ?ê?n t?? 122 n???c va? vu?ng la?nh th?? tham gia, la?p ky? lu?c vê? s?? l???ng qu??c gia va? l??c si? tham gia ...

-2019/09/20 17:51:59September 21 2019 21:13:02

Tàu phá b?ng “Tuy?t Long 2” hoa?n tha?nh cha?y th?? ta?i Nam Ha?i va? tr?? vê? Th???ng Ha?i

Nga?y 18/9, tàu phá b?ng vùng c?c ?i?a Trung Qu??c “Tuy?t Long 2” ?a? hoa?n tha?nh cha?y th?? ta?i Nam Ha?i va? tr?? vê? Th???ng Ha?i.

-2019/09/20 17:50:43September 21 2019 21:13:02

Chu? ti?ch TQ Ta?p Ca?n Bi?nh g??i th? m??ng t??i H??i nghi? nga?nh chê? ta?o thê? gi??i 2019

Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh, Trung Qu??c coi tro?ng cao s?? pha?t triê?n cu?a nga?nh chê? ta?o, kiên tri? chiê?n l???c pha?t triê?n thu?c ?a?y b??ng sa?ng ta?o, coi thu?c ?a?y nga?nh chê? ta?o pha?t triê?n cha?t l???ng cao ...

-2019/09/20 17:48:49September 21 2019 21:13:02

Ba?o ca?o cho tha?y thiên tai do biê?n ???i khi? ha?u co? thê? khiê?n s?? ng???i ca?n viê?n tr?? nhan ?a?o t?ng ga?p ??i

Ba?o ca?o mang tên “Ca?i gia? pha?i tra? b??i th?? ?” cho biê?t, thiên tai nh? ba?o, ha?n ha?n, lu? lu?t v.v. do biê?n ???i khi? ha?u gay nên khiê?n s?? ng???i ca?n viê?n tr?? nhan ?a?o cu?a toa?n ca?u t?ng v??i m??c l??n ...

-2019/09/20 17:46:29September 21 2019 21:13:02

Trung tam H??i ch?? triê?n la?m qu??c tê? Nam Ninh v??i b?? m??t m??i me? cha?o ?o?n H??i ch?? triê?n la?m Trung Qu??c-ASEAN

H??i ch?? triê?n la?m Trung Qu??c-ASEAN la?n th?? 16 v??i chu? ?ê? “Cu?ng xay d??ng ‘M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng’, cu?ng pha?c ho?a ta?m nhi?n h??p ta?c” diê?n ra ta?i Nam Ninh, Qua?ng Tay t?? nga?y 21-24/9.

-2019/09/20 17:31:25September 21 2019 21:13:02

620 nghi?n h?? gia ?i?nh nghe?o kho? ????c t??ng ti-vi ma?u ma?n hi?nh thê? thu?y tinh lo?ng tr???c thê?m Qu??c kha?nh Trung Qu??c

Trung Qu??c ?a? quyên t??ng ti-vi ma?n hi?nh thê? thu?y tinh lo?ng th??ng hiê?u Trung Qu??c cho h?n 620 nghi?n h?? gia ?i?nh nghe?o kho? cu?a khu c?n c?? ca?ch ma?ng cu? va? khu v??c nghe?o kho?...

-2019/09/20 17:29:22September 21 2019 21:13:02

Doanh nghiê?p ?-t? Trung Qu??c t?ng t??c la?p kê? hoa?ch pha?t triê?n ta?i ASEAN

H??i ch?? triê?n la?m ?-t? Trung Qu??c-ASEAN la?n th?? 9 ?ang diê?n ra ta?i Liê?u Chau, tha?nh ph?? ?-t? m??i n??i cu?a Trung Qu??c.

-2019/09/20 17:27:07September 21 2019 21:13:02

"M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng" h?? tr?? nang cao cha?t l???ng va? nang ca?p h??p ta?c kinh tê?-th??ng ma?i Trung Qu??c – ASEAN

Trung Qu??c va? ASEAN hiê?n xa?c ?i?nh n?m 2020 la? N?m H??p ta?c kinh tê? s??, hai bên se? m?? r??ng h??p ta?c trong ca?c li?nh v??c th??ng ma?i ?iê?n t??, sa?ng ta?o khoa ho?c-c?ng nghê?, ma?ng 5G ...

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
宜都 怒江傈僳族自治州 草屋 蓬莱公寓社区 砟子镇
津滨大道万和里 小召前街街道 风光大酒店 青杉路 植竹村